Podmienky ochrany súkromia

Zá­leží nám na ochrane vášho sú­kro­mia. Pre­čí­tajte si prosím tieto „Pod­mienky ochrany sú­kro­mia“.

V prí­pade akých­koľ­vek otá­zok, do­ta­zov alebo žia­dostí tý­ka­jú­cich sa ochrany sú­kro­mia nás pro­sím kon­tak­tujte na ad­rese info@nellkapital.sk

Prevádzkovateľ stránky

NELL KAPITAL s.r.o.
Dunajská 4
811 08 Bratislava

IČO: 47 147 946
DIČ: 2023770298

Aké osobné údaje zís­ka­vame a ako ich využívame?

Osobné údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom:

Tieto osobné údaje sú pre nás dôležité, aby sme vás následne vedeli spätne kontaktovať. Údaje využívame na spätnú väzbu a komunikáciu s vami. Tieto dáta neposkytujeme žiadnej tretej strane a kontakt slúži výhradne na zodpovedanie dopytovaného predmetu e-mailu. Napriek tomu je vhodné zvážiť, aké osobné údaje nám poskytnete.

Osobné údaje, ktoré zís­kame používaním webovej stránky

Všetky uvedené údaje sú pre nás anonymizované a neumožňujú nám spojiť si ich priamo s vašou osobou.

Sprí­stup­nenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sprístupňujeme tretím stranám iba v na­sle­dov­ných prí­pa­doch:

Každá osoba, ktorá nadobúda po­sta­ve­nie Spro­stred­ko­va­teľa má s nami v sú­lade s GDPR uzatvorenú zmluvu o spra­cú­vaní osob­ných úda­jov a Spro­stred­ko­va­te­lia spra­cú­vajú Osobné údaje vždy na zá­klade po­ky­nov a podmienok Ochrany osobných údajov.

Vaše práva v sú­vis­losti s ochra­nou Osob­ných úda­jov

Ako dot­knutá osoba máte vo vzťahu k spra­cú­va­ným Osob­ným úda­jom na­sle­dovné práva:

Vaše práva sú obsahom Nariadenia GDPR (kliknutím budete presmerovaný na webovú stránku Úradu na ochranu osobných údajov SR s celým znením nariadenia).

Bezpečnosť

Zmeny alebo úprava Pod­mie­nok ochrany súkromia

Kontakt

V prípade otázok alebo žia­dosti k našim Pod­mien­kam ochrany sú­kro­mia (ako napríklad uplat­nenie vašich práv), nás neváhajte kon­tak­tovať pro­stred­níc­tvom e-mai­lo­vej správy na info@nellkapital.sk