Verejné obstarávanie

Pod pojmom verejné obstarávanie sú zhrnuté pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorým sa zadávajú zákazky na uskutočnenie stavebných prác, či na poskytovanie služieb a súťaž návrhov.

Verejné obstarávanie má za cieľ zabrániť zbytočnému a nadmernému odčerpávaniu a zneužívaniu prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré sú každoročne vynakladané na chod jednotlivých úradov a organizácií.

Pri verejnom obstarávaní sa uplatňujú princípy rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, ako aj princíp proporcionality, či hospodárnosti a efektívnosti.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavretie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní, a ktorí o zapísanie do tohto zoznamu požiadali.

V rámci služby Verejné obstarávanie Vám zabezpečíme tieto služby:
  1. Registráciu do zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS)
  2. Registráciu do registra partnerov verejného sektora (RPVS)

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať alebo zavolať na: